omschakelen
omschakelen

Gewasbescherming

Om uw gewassen te beschermen tegen plagen en ziektes past u vruchtwisseling en teeltmaatregelen toe. Aanvullend op deze maatregelen mag u alleen toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.
U vindt een lijst van de toegestane gewasbeschermingsmiddelen in Bijlage II van  Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) 

Over residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen
Contaminaties met gewasbeschermingsmiddelen zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten in de biologische sector. Via de lucht, vervuiling van oppervlaktewater en aanwezigheid van middelen in bodems die vroeger behandeld zijn, kan besmetting ontstaan van het biologische product. Ook via transport en opslag kunnen besmettingen optreden, waardoor er residuen in producten terecht komen. Bij een constatering van (meer dan) één residu in uw product of partij, kunt u via de Meldwijzer zien welke stappen u moet zetten. De beslisboom toont wanneer u een melding moet doen aan Skal en wanneer Skal het onderzoek naar de oorzaak/ herkomst van het residu van u overneemt. Ons meldingsformulier vindt u hier.

Over contaminanten
Contaminanten  zijn stoffen die niet opzettelijk aan gewassen zijn toegevoegd maar uit het milieu hierin terecht komen. Een voorbeeld van een contaminant is perchloraat.